Doc. PhDr. Dušan Lužný

Scientológia

Scientologická cirkev pôsobí v 150 krajinách sveta a hlási sa k nej cez 8 miliónov clenov. Okolo tohto prúdu bola vedená veľmi búrlivá diskusia.

Zakladateľom hnutia je Lafayette Ron Hubbard (1911-1986). Narodil sa v Tildene v štáte Nebraska (USA). Študoval na Univerzite Georgea Washingtona v USA a zúcastnil sa niekolkých etnologických expedícií zameraných na štúdium prírodných národov. Svoje expedície a následne aj výskum ohladom ludského ducha, ktorý vyústil v Scientológii, financoval zo svojej literárnej cinnosti a písania filmových scenárov. Svoje poviedky (sci-fi a romány) publikoval od svojich 21 rokov, medzi jeho najznámejšie diela patrí Strach (Fear) z roku 1940 a desuťdielna séria Misia na zemi. Hubbard napísal celkom 226 románových kníh a poviedok. Počas 2. svetovej vojny pôsobil v americkom námorníctve, kde bol následne ranený.

Svoje výskumy zhrnul v roku 1948 vo svojom diele Dianetika: Pôvodná štúdia. Záujem o toto dielo donútilo Hubbarda spísat obsažnejšie publikáciu a odpovedat v nej na všetky otázky.

Dňa 9. mája 1950 uverejnil svoje základné dielo Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví (Dianetics, The Modern Science of Mental Health). Dianetika sa snaží odhalit korene psychosomatických chorôb a napomôct odstránenie zdrojov odchýlok od racionálneho myslenia. Základom je ucenie o analytickej a reaktívnej mysly. Analytická mysel predstavuje oblasť, kam sa ukladajú naše skúsenosti, zážitky, pocity a pod. Ide o mysel, ktorú jedinec bežne používa pre svoje prežitie, kde sú zaznamenané skúsenosti, zážitky a informácie. Naopak reaktívna mysel je oblast nevedomia, kam sa ukladajú záznamy, ktoré blokujú úspešné fungovanie analytické mysle a jedinca. Táto oblast nie je pod volnou kontrolou a v urcitých situáciách a na základe urcitých podnetov môžu nevedomé zážitky nepriaznivo pôsobit na naše konania, bez toho aby sme si toho boli úplne vedomí. Reaktívna mysel obsahuje tzv. Engramami (úplné záznamy okamihu telesnej bolesti ci bezvedomí vrátane všetkých súvislostí a detailov tohto okamihu), sekundár (záznamy okamihov tažkých strát alebo hrozieb straty, ktoré sa úzko viažu na záporné emócie, napr. Strach, smútok a pod.) A Locke (záznamy vedomého ci nevedomého pripomenutie engramov alebo sekundáru). V oblasti reaktívnej mysli sa potom vytvárajú retazca (lock – sekundár – engram), ktoré obsahujú velké množstvo zápornej energie, ktorá je prícinou mnohých porúch, chorôb a problémov. Na odstránenie tejto negatívnej energie slúži dianetika, pricom praktické použitie dianetických metód sa oznacuje ako auditing. Auditor (ten, ktorý vykonáva auditing, teda preškolený pracovník) za použitia vhodných otázok a prístroje oznacovaného E-meter, ktorý identifikuje oblasti negatívnych zážitkov, vracia tzv. Pre-CLER (osobu idúce k duchovnému stavu Clear) po ich časovej stope a tým odstraňuje emotívne duševné náboje. Cielom dianetiky je duchovný stav clear, co je taký stav, ktorý označuje osobu, ktorá sa zbavila reaktívnej mysle a je totálne slobodná.

Po vydaní svojho kľúčového diela Hubbard založil Hubbard Dianetic Research Foundation v Elizabeth (New Jersey). Dalšie pobocky dalej vznikli v Los Angeles, Witchite a následne Phoenixu. Tu bola tiež v roku 1952 založená Hubbard Association of Scientologists po tom, co prišiel na jesen 1951 na zistenie, že okrem mysle existuje aj duchovná bytosť, ktorá je tvorcom a príčinou života. Následné výskumy boli zamerané na zistenie podstaty tejto duchovnej bytosti a jej schopností. Tak vznikla Scientológia – použitelná náboženská filozofia. V roku 1954 bola zaregistrovaná v Los Angeles Scientologická cirkev (Church of Scientológy), cím vyvrcholila cesta od svetskej, psychoterapeutickej dianetiky k náboženskej scientológii.

Scientológia stavia na psychoterapeutickej náuke Dianetiky a rozširuje ju o religiózne rovinu predovšetkým v učení o duchovnej bytosti – v Scientológii sa používa názov Thetan, ktorý predstavuje najvlastnejšie duchovnú podstatu jedinca, duchovná bytost obývajúci materiálne telo. Thetan je sila, ktorá vytvára najzákladnejšie casti existencie, teda hmotu, energiu, priestor a cas. Cielom Scientológie je v rovine indivídua dosiahnut štádia clear a potom sa stat operujúcim Thetanom (OT – co je pokročilý duchovný stav) a oslobodit sa tak z kolobehu zrodenia a smrti. Operujúci thetan je stav úplnej realizácie duchovného potenciálu, je to stav úplnej slobody a nezávislosti na čase a priestore. To má byt, ako zdôraznujú scientológovia, cielom všetkých velkých filozofických škôl. Na úrovni celospoločenského života je proklamovaným cieľom urobiť ľudí štastnejšími, schopnejšími, etickejšími, pozdvihnúť celkovo ich duševnú úroveň a vytvoriť tak svet bez duševných chorôb, bez kriminality a bez vojen.

Za týmto účelom sa scientológovia angažujú v aktivitách a organizáciách zameraných na jednotlivé okruhy sociálnych problémov, ktoré chce napravit. Napríklad v protidrogovej prevencii, rehabilitácii drogovo a alkoholovo závislých; v presadzovaní ludských práv a ich ochrany; alebo v pomoci negramotným alebo deťom, ktoré majú študíjne problémy.

Scientológia je registrovaná po celom svete buď ako náboženská spoločnosť alebo cirkev alebo nezisková organizácia (napr. Nemecko, Rakúsko, Madarsko, Švédsko, Holandsko). V Českej republike pôsobí Dianetické centrum v Prahe, Plzni, Brne a Ostrave. Na Slovensku je to Bratislava, Košice, Nitra, Levice, Prešov, Bystrica, Sliač, Spišská Nová, Ves Liptovský Mikuláš, Zvolen a ďalšie.

Hnutie je predmetom ostrej kritiky zo strany antikultovních organizácií, ktoré kritizujú všetky nové náboženstvá. Často sa jedná o kresťanské organizácie, ktoré cítia potrebu sa brániť proti “konkurencii” (v SR napr. Spoločnost pre štúdium siekt a nových náboženstiev). Scientológia je tak zo strany týchto organizácií nazývaná hanlivým označením “sekta” a je jej pripočítaný manipulatívny charakter. Jej negatívny obraz bol v SR vytvorený skrz bulvárnych novinárov v 90. rokoch.

Tu publikovaný text o scientológii pochádza z práce “Nová náboženstvá a sekty (K problematike alternatívne religiozity mládeže)” vypracovanej pre Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy. Text kapitoly o Scientológii bol autorom aktualizovaný v roku 2006.