Oficiálne uznanie Scientológie

Všetky nové náboženstvá museli v čase svojho zrodu obstáť v skúške, aby boli akceptované. To isté platilo aj o Scientológii. Aj s jej rastúcou viditeľnosťou sa dostavilo uznanie a porozumenie. V dnešnej dobe je náboženská podstata Scientológie plne potvrdená súdmi a vládami na oboch brehoch Atlantiku i vo zvyšku sveta.

Scientology Flag

Scientology Flag

Súdy v Spojených štátoch vždy zastávali názor, že Scientológia je náboženstvo – čo bolo potvrdené výnosom Federálneho odvolacieho súdu zo septembra 1993, keď sudcovia vyhlásili, že neexistuje jediný prípad, kedy by súd Spojených štátov zastával iné stanovisko.

Najvýznamnejšie právne uznanie scientologického náboženstva prišlo v októbri 1993, keď americký daňový úrad – IRS (Internal Revenue Service) – udelil neziskový status a daňové oslobodenie všetkým scientologickým cirkvám a príbuzným organizáciám pracujúcim na sociálne prospešných programoch, keď po vyčerpávajúcom a dôkladnom preskúmaní došli k záveru, že Scientologické cirkvi sú “zriadené a prevádzkované výlučne k náboženským a dobročinným účely”.

Šetrenie IRS nebolo obmedzené len na Spojené štáty, ale zahŕňalo preskúmanie finančných záležitostí cirkevných organizácií od Austrálie po Európu.

Od tej doby udelili scientologickým cirkvám podobné uznania náboženského a dobročinného statusu aj európske vlády. Často tomu predchádzalo nariadenie vrchných súdov.

Už v roku 1980 vyhlásil Odvolací súd v Paríži, že Scientológii musí byť podľa francúzskej ústavy a Európskeho dohovoru o ľudských právach poskytnutá úplná ochrana ako náboženstvu. Toto rozhodnutie neskôr podporil Odvolací súd v Lyone – a potvrdil Ústavný súd Francúzska.

Scientology Roma

Scientology Roma

V roku 1997 vyhrala Scientologická cirkev v Miláne súdny spor, ktorý odborníci na štúdium náboženstva považujú za jeden z najdôležitejších právnych precedensov týkajúcich sa náboženstva v Európe. Taliansky najvyšší súd zmenil rozhodnutie nižšieho súdu, ktorý obmedzene definoval náboženstvo len ako židovsko-kresťanské, a podotkol, že taoizmus, budhizmus a množstvo ďalších veľkých náboženstiev sú týmto vylúčené. Súd veľmi detailne popísal, prečo si Scientológia zaslúži byť považovaná za náboženstvo. Týmto rozhodnutím sa následne riadil taliansky minister financií, ktorý čoskoro nato udelil všetkým scientologickým cirkvám v Taliansku neziskový status a daňové oslobodenie.

Scientologia v Nemecku

Scientologia v Nemecku

Len o pár týždňov neskôr došiel rad na Federálny správny súd v Nemecku, ktorý oznámil, že scientologické náboženské praktiky ako “duchovné poradenstvo” sú smerované na “dosiahnutie vyššej úrovne bytia”. Nemecké správne a odvolacie súdy vo viac ako 40 súdnych rozhodnutiach za posledných 30 rokov zhodne zastávali názor, že scientologickému náboženstvo má byť poskytnutá ochrana podľa článku 4 nemeckej ústavy, ktorý zaručuje slobodu náboženskej viery, praktizovanie aj ideologického názoru.

V novembri 1999 prehlásila švédska vláda scientologickú cirkev za dobročinnú, neziskovú organizáciu s náboženským cieľom. Nasledujúceho roku švédska vláda zavŕšila plné uznanie cirkvi tým, že oficiálne udelila duchovným cirkvi právo vykonávať svadby.

V posledných rokoch vydali úrady Veľkej Británie podobné rozhodnutie. Ministerstvo obrany, konkrétne Kráľovské námorníctvo, uznalo scientologické náboženstvo ako jedno z vyznaní, ktorých praktizovanie musí byť námorníkom umožnené. V máji 2001 udelili Colné úrady jej veličenstva scientologickým cirkvám oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na základe skutočnosti, že sa jedná o náboženské organizácie. V rovnakom roku vyniesol britský finančný úrad rozhodnutie, že zamestnanci cirkvi, ktorí sú členmi jej náboženského poriadku, nepodliehajú bežným mzdovým zákonom, ale musí sa s nimi zaobchádzať v súlade s nariadeniami pre náboženské inštitúcie. Nemecký federálny pracovný súd v októbri 2002 vyniesol takmer totožné rozhodnutie, ktoré výslovne hovorí, že zamestnanci scientologických cirkví “sledujú idealistické ciele a (svoje) vlastné duchovné zdokonalenie pomocou scientologického učenia”.

Najvýznamnejšia udalosť sa však udiala v januári 2003, kedy nemecký Federálny finančný úrad oslobodil Medzinárodnú scientologickú cirkev (medzinárodné ústredie Scientologickej cirkvi) od daní z finančných príspevkov, ktorú zasiela deväť scientologických cirkví v Nemecku – rozhodnutie, ktoré prebehlo tlačou v stovkách článkov po celej krajine.

Scientologia v Rusku

Scientologia v Rusku

Podobné potvrdenia a rozhodnutia boli počas posledných rokov k videniu prakticky všade – v Holandsku, Maďarsku, Portugalsku, Švajčiarsku, Rusku, Kazachstane, Kirgizska, Mexiku, Indii a Japonsku.

Počas roka 2002 takisto Finančný úrad v Rakúsku došiel k záveru, že činnosť Scientologickej cirkvi vo Viedni je pre verejný prospech a nie pre niečí osobný zisk. A tak Cirkev, čo by dobročinnú náboženskú organizáciu, oslobodil od daní.

V decembri 2002 vydala vláda Nového Zélandu oficiálne rozhodnutie, v ktorom plne uznala scientologickú cirkev na Novom Zélande za náboženskú a dobročinnú organizáciu oslobodenú od daní.

A v marci 2003 taiwanské Ministerstvo vnútra tiež uznalo scientologickú cirkev na Tchajwane za dobročinnú náboženskú inštitúciu a oficiálne ju pridalo na zoznam štátom uznaných náboženstiev.

Získať takéto uznania nebolo vždy jednoduché. Ako už bolo spomenuté, bolo často nutné odvolávať sa k súdnym inštanciám. Predstavitelia cirkvi sa museli nezriedka potýkať s nesprávnymi predstavami o Scientológii a dokonca aj s falošnými správami. Ale zakaždým, keď súdy a vládni predstavitelia poctivo a objektívne preskúmali skutočnosti, súhlasili s Vrchným súdom Austrálie, ktorý v roku 1983 vyhlásil, že “Scientológia je nepopierateľne náboženstvom”.

Viac nájdete na oficiálnej stránke Scientology.org (v angličtine)