Európsky súd pre ľudské práva

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskej komisie pre ľudské práva ohľadom uznania bona fide* scientologického náboženstva

Európsky súd pre ľudské práva dospel 5. apríla 2007 k jednomyseľnému zlomovému rozhodnutiu v prospech scientologického náboženstva, ktorým potvrdil náboženskú slobodu scientológov a ich náboženských spoločností vo všetkých 47 krajinách, ktoré podpísali a ratifikovali Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ECHR), prijatú Radou Európy v roku 1950. Svojim rozhodnutím v prospech europsky sud scientologiaScientologickej cirkvi súd tak znovu potvrdil a zdôraznil záväzok, ku ktorého dodržiavaniu sa Ruská federácia prihlásila, totiž právo na náboženskú slobodu nielen pre scientológov, ale pre príslušníkov všetkých náboženstiev v celej Európe.

Súd pre ľudské práva zvrátil v prípade s názvom Scientologická cirkev vs. Rusko (žiadosť č. 18147/02) zamietnutie moskovského magistrátu zaregistrovať Scientologickú cirkev v Moskve ako náboženskú organizáciu. K pozadiu veci: Scientologická cirkev v Moskve bola oficiálne zaregistrovaná ako náboženské spoločenstvo v roku 1994, avšak potom jej bola zamietnutá opätovná registrácia na základe zákona z roku 1997, obmedzujúceho registrovanie náboženských organizácií, a to napriek niekoľkým súdnym rozhodnutiam, ktoré konštatovaly, že cirkev je plne spôsobilá na registráciu podľa tohto zákona.

Súd zistil, že:

“Dôvody uvedené moskovským právnym oddelením, podporené moskovskými súdmi, k zamietnutiu opätovnej registrácie organizácie, nemali žiadny právny základ; možno vyvodiť, že moskovské orgány svojím zamietnutím registrácie Scientologickej cirkvi v Moskve nekonali v dobrej viere a zanedbali svoju povinnosť neutrality a nestrannosti vo vzťahu k náboženskému spoločenstvu žiadateľa. Vo svetle predchádzajúcich skutočností sa súd domnieva, že zásah do práv navrhovateľa k uplatňovaniu náboženskej slobody a združovania nebol odôvodnený. Došlo teda k porušeniu článku 11 Dohovoru v jeho interpretácii so zreteľom na článok 9.”

Výsledok tohto súdneho konania je mimoriadne významný, pretože potvrdzuje, že Európsky súd pre ľudské práva považuje Scientologická cirkev, rovnako ako ostatné náboženstvá v rámci Európskeho spoločenstva, za bona fide náboženskú organizáciu, požívajúce rovnakých práv podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach ako ktorákoľvek iná náboženská organizácia, na ktorú sa dohovor vzťahuje.

Tento prípad nie je prvý, keď štrasburskej orgány uznali právo niektorej zo scientologických cirkví k uplatňovaniu svojich práv na náboženskú slobodu ako za cirkev samú, tak aj v mene svojich členov. Scientologická cirkev sa už skôr objavila pred Európskou komisiou pre ľudské práva v prípade, keď bolo rozhodnuté, že jedna z cirkví má právo zastupovať svojich členov pri uplatňovaní ich náboženských práv podľa článku 9. Pozri X a Scientologická cirkev vs. Švédsko (16 DR 109 [Ecom HR 1979]). Komisia dospela k záveru, že Scientologická cirkev je “cirkevný subjekt spôsobilý mať a uplatňovať práva obsiahnuté v článku 9 (1) Dohovoru ak koná svojim menom ako zástupca svojich členov.” Toto obsahuje aj implicitný záver, že Scientológia je bona fide náboženstvom.

Prípad Scientologická cirkev v Moskve vs. Rusko opätovne dôrazne potvrdzuje a definitívne dokazuje to, čo experti na ľudské práva, akademici a súdy mnohých krajín už zistili: totiž, že scientológia je bona fide náboženstvo a scientologická cirkev je “náboženské spoločenstvo”, oprávnenej používať rovnakú šírku ľudských práv a náboženských slobôd, aká sú priznávané podobným organizáciám. Akýkoľvek pokus vlád správať sa k niektorej zo scientologických cirkví odlišne, neobstojí pred starostlivým preskúmaním.

Prípad Scientologická cirkev v Moskve vs. Rusko predstavuje zlomové rozhodnutie, ktoré ovplyvní slobodu náboženstva v celej Európe, pretože toto rozhodnutie bude mať vplyv na náboženské práva vo všetkých štátoch podliehajúcich rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva.

* “Bona fide” znamená v dobrej viere. Termín používaný predovšetkým v otázkach postavenia náboženských spoločností a štátu. Ak je teda Scientologická cirkev prijímaná ako náboženstvo “bona fide”, predpokladá sa, že vznikla skutočne ako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmyslami, poctivo.