Rakúsko

Scientologická cirkev v Rakúsku

scientologia rakousko

Správny súd vo Viedni vo svojom rozhodnutí z 1. augusta 1995 uviedol, že “nielenže bol scientológii pred dvoma rokmi v Spojených štátoch, kde sa nachádza najviac organizácií Scientologickej cirkvi, priznaný národným daňovým úradom (IRS) štatút bona fide * náboženstvo a charitatívne organizácie , a to po niekoľkých desaťročiach dôkladného vyšetrovania, navyše nám boli lokálne cirkví predložené dostatočné dôkazy, ktoré nás viedli k presvedčeniu, že Scientologická cirkev v Rakúsku je tiež náboženstvom “. Súd ďalej urobil poznámku o náboženskej povahe scientologických cirkevných služieb, ktoré súd charakterizoval ako “náboženské počiny v súlade s náboženskou identitou samotnej Scientologickej cirkvi, ktorá sa javí zrejmou zo stanov organizácie”.

V roku 1996 v kauze Fabia Raspe, ktorý sa týkal práva rodičov, člena cirkvi, na starostlivosť o dieťa, rozhodol rakúsky Ústavný súd, že akýkoľvek pokus správať sa k scientológii inak ako k iným náboženstvám “je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach a predstavuje preto porušenie zákona “(pozri rozhodnutie In Re Fabio Rasp 2 Ob 2192 / 96h (23 August 1996).)

*”Bona fide” znamená v dobrej viere. Termín používaný predovšetkým v otázkach postavenia náboženských spoločností a štátu. Ak je teda Scientologická cirkev prijímaná ako náboženstvo “bona fide”, predpokladá sa, že vznikla skutočne ako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmyslami, poctivo.

Kópia uznania:

rakúsko

rakúsko