Taliansko

Scientologická církev v Taliansku

scientologia taliansko

Scientologická cirkev v Taliansku bola uznaná ako náboženstvo v mnohých súdnych i správnych rozhodnutiach a je všeobecne v tejto krajine pokladaná za náboženstvo.

Najvýznamnejšou asi je, že taliansky Najvyšší súd opakovane potvrdil náboženskú povahu scientológie. Rozhodnutie tohto súdu z roku 1997, ktoré sa týkalo scientológie, je dnes uznávané ako popredný európsky právny precedens čo sa týka definície náboženstva.

Súd dôkladne analyzoval kritériá, ktoré by mala určovať náboženstvo, a rozhodol, že scientológia je bona fide * náboženstvo, ktorého aktivity sú “bez výnimky charakteristické pre všetky náboženské hnutia”. Pri tomto súdnom spore súd zamietol definícii náboženstva, ktorú predtým v tomto prípade použil odvolací súd, keďže táto definícia vychádzala zo židovsko-kresťanskej náuky: “systém doktrín, ktorých stredom je predpoklad existencie Najvyššej bytosti, ktorá má priamy vzťah s človekom a ktoré sa človek musí podriaďovať a uctievať ju”. Súd rozhodol, že “takáto definícia náboženstvo je neúplná, pretože je vyvodená – ako sama tvrdí – výhradne z náboženstva vychádzajúcich z Biblie, a preto je z mnohých pohľadov nezákonná. Je založená na filozofických a sociálno historických domnienkach, ktoré sú nesprávne “. Najvyšší súd navyše poznamenal, že nižší súd tiež chyboval v tom, že definícia ním použitá na vylúčenie scientológie z okruhu náboženstva z neho vylučuje tiež budhizmus, taoizmus či akékoľvek iné “polyteistické, šamanistické či animistické náboženstvá”.

Najvyšší taliansky súd rozhodol v prospech scientológie tiež v októbri 2000 v prípade týkajúcom sa daňovej povinnosti Scientologickej cirkvi v Miláne, v ktorom odvolával a opieral sa o “veľké a v tejto dobe už prevažujúce” množstvo právnych prameňov, uznávajúcich scientológiu ako náboženstvo.

Najvyšší súd opäť kritizoval nižší súd, pretože ten pri svojom rozhodovaní nebral do úvahy, že Scientologická cirkev je plne oslobodená od daní v Spojených štátoch a ako náboženstvo ju uznalo mnoho religionistov. Najvyšší súd tiež podotkol, že scientológia je za náboženskú organizáciu pokladaná nielen v anglicky hovoriacich krajinách, ale aj v ďalších krajinách Európskeho spoločenstva.

V decembri 1997 uznali náboženskú povahu scientológie aj výkonné orgány vlády, keď minister financií oslobodil organizácie Scientologickej cirkvi od daňových predpisov a výmerov a klasifikoval ich ako “náboženské a neziskové organizácie”. Ako konštatuje ministerský výnos, “jediným cieľom cirkvi je podpora a rozširovanie scientologického náboženstva”.

To predstavuje ďalší výkonný orgán štátu Európskej únie, ktorý rozhodol, že Scientologická cirkev napĺňa náboženský účel, ako určuje článok 3.2. Zákona o náboženskej slobode.

* “Bona fide” znamená v dobrej viere. Termín používaný predovšetkým v otázkach postavenia náboženských spoločností a štátu. Ak je teda Scientologická cirkev prijímaná ako náboženstvo “bona fide”, predpokladá sa, že vznikla skutočne ako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmyslami, poctivo.

Kópia uznania:

scientologia taliansko