Austrália

Scientologická cirkev v Austrálii a Oceánii

scientologia australia

Scientologická cirkev je plne uznaná ako bona fide * náboženstvo charitatívne náboženská organizácia podľa austrálskych zákonov. V októbri 1983 rozhodol austrálsky Vrchný súd, že scientológia je náboženstvo a “záver, že [Cirkev] je náboženská inštitúcia oprávnená na oslobodenie od daní, je nezvratný”. Vrchný súd dospel k tomuto záveru na základe posúdenia definície náboženstva, ktorá zahŕňala učenie všetkých vyznaní, ktorým je všeobecne priznávaný štatút náboženstva. Išlo o rozšírenie predchádzajúcej definície náboženstva používané v anglickom práve, ktorá obmedzovala religiozity len na úzky židovsko-kresťanský koncept, čím vylúčila väčšinu veriacich na celom svete.

Rozhodnutie Vrchného súdu je teraz pokladané za originálne a silné rozhodnutie ohľadom definície náboženstva a oslobodenie od daní v Austrálii. V skutočnosti dokument nazvaný Skúmanie definície charitatívnych a obdobných organizácií, ktorý bol zostavený austrálskou vládou, považuje tento prípad za “najvýznamnejšiu austrálsku predlohu pre posúdenie otázky, aké sú hlavné znaky náboženstva … Vrchný súd konštatoval, že scientológia je náboženstvo. Prípad Scientológie predstavuje najlepšie objasnenie súčasného prístupu k významu pojmu náboženstvo … “.

Tento súdny prípad je medzinárodne uznávaný ako popredný vzorový spor ohľadom náboženstva. Vo februári roku 2005 vyniesli lordi – členovia Najvyššieho odvolacieho súdu v Anglicku rozhodnutia na návrh jednej strany v prípadu Minister školstva a zamestnanosti a ďalší (žalovaní) versus Williamson (odvolávajúci) a ďalší. V ňom súd odvolával na rozhodnutie austrálskeho Vrchného súdu ohľadom Scientológie ako na “osvetľujúca” prípad týkajúci sa definície náboženstva, pričom poznamenal, že “trend úradnej moci (čo vo veku zvyšujúceho sa podielu multikultúrnych spoločností a rešpektovanie ľudských práv nie je prekvapujúce) smeruje k” novšiemu , rozsiahlejšiemu výklade “náboženstvo (sudcovia Wilson a Deane, prípad Cirkvi novej viery [čo je prípad Scientologickej cirkvi], strana 174, komentár k podobnému trendu v právnom poriadku Spojených štátov amerických)”.

scientologia novy-zeland

Novozélandské Ministerstvo financií 24. decembra 2002 súhlasilo a prijalo odôvodnenie rozhodnutia austrálskeho Vrchného súdu ohľadom scientológie a uznalo organizácii Scientologickej cirkvi v Aucklande ako charitatívne náboženskú spoločnosť. Uznalo tiež, že scientológia je náboženstvo pôsobiace pre blaho verejnosti. Vláda rozhodla, že Scientologická cirkev “spĺňa požiadavku byť svojou podstatou výhradne charitatívnej tým, že šíri náboženstvo” a ďalej “spĺňa požiadavku pôsobenia pre verejné blaho”.

* “Bona fide” znamená v dobrej viere. Termín používaný predovšetkým v otázkach postavenia náboženských spoločností a štátu. Ak je teda Scientologická cirkev prijímaná ako náboženstvo “bona fide”, predpokladá sa, že vznikla skutočne ako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmyslami, poctivo.