USA

Scientologická cirkev v USA

scientologia usa

Po dvoch rokoch podrobného skúmania nebývalého rozsahu a hĺbky, ktoré zahŕňalo aktivity scientológie po celom svete a po posúdení každého jednotlivého tvrdenia, vyrieknutého odpadlíkov alebo inými kritikmi cirkvi, vydal americký federálny daňový úrad IRS (Internal Revenue Service) dňa 1. októbra 1993 výnosy, ktorými priznal Medzinárodnej scientologickej cirkvi, materskej cirkvi scientologického náboženstva, štatút náboženskej a charitatívnej organizácie oslobodenej od daní, pričom tento štatút získalo tiež ďalších 150 pridružených cirkevných a misionárskych organizácií a organizácií zameraných na zlepšovanie spoločnosti. Všetky predstavujú organizácie spojené so scientológiou v USA a tiež mnoho subjektov pôsobiacich mimo územia Spojených štátov. Po tomto náročnom preskúmaní, na ktoré dohliadali najvyšší vládni činitelia, do ktorých kompetencie spadajú organizácie oslobodené od daní, IRS rozhodla, že účely Scientologickej cirkvi

sú čisto náboženské a charitatívne.

Vo svojom priaznivom rozhodnutí, ktorým oslobodila scientológiu od daní, IRS nevyhnutne dospela k záveru, že: 1) scientológia je bona fide * náboženstvo, 2) organizácia Scientologickej cirkvi a s nimi spojené charitatívne a vzdelávacie organizácie sledujú výhradne uznávané náboženské ciele, 3) organizácie Scientologickej cirkvi as nimi spojené charitatívne a vzdelávacie organizácie pôsobia vo verejnom záujme a nie v záujme súkromných osôb, 4) žiadna časť z čistých príjmov týchto organizácií Scientologickej cirkvi as nimi spojených charitatívnych a vzdelávacích organizácií neslúži v prospech súkromných osôb alebo necharitatívne subjektov.

IRS dospela k svojmu uváženému a bezvýhradnému rozhodnutiu oslobodiť cirkev od daní až po najrozsiahlejšom a najdetailnejšom preskúmaní vo svojej histórii.

V skutočnosti bolo toto preskúmanie tak rozsiahle, že administratívne záznamy z tohto konania, naskladané na seba, by boli vysoké približne 3,5 metra. Rozsiahle vyšetrovanie vykonané IRS zahŕňalo bezpočet otázok ohľadom korporátneho a finančného usporiadania, cirkevná hierarchia Scientologickej cirkvi, náboženských služieb poskytovaných členom cirkvi, organizácie, správy a riadenia jednotlivých cirkevných organizácií, prijímanie a vyplácanie príspevkov, náhrad pre vedúcich a ďalšie iné pracovníkov cirkvi a mnoho ďalších záležitostí.

Toto preskúmanie zahŕňalo kontrolu účtovných súvah, bankových výpisov, zrušených šekov a podobných finančných informácií. IRS neuspokojili obyčajné odpovede na špecifické otázky – priamo v priestoroch mnohých scientologických organizácií vykonal inšpekcie a skúmanie, pričom prešili stovky škatúľ ich finančných záznamov a dôkladne preskúmal ich aktivity. Všetky predmety záujmu IRS boli týmto rozsiahlym a prísnym preskúmaním plne uspokojené. Inak by k oslobodeniu cirkvi od daní nikdy nedošlo.

IRS sa venovala tiež osobitnému preskúmaniu detailov ohľadom cirkevných praktík pre získavanie finančných prostriedkov, či už ide o získavanie nových stúpencov alebo o vnútorné smernice týkajúce sa príspevkov na služby. IRS potvrdil, že by nedospel k priaznivým rozhodnutím, ak by zistil, že (i) cirkev neprípustne slúži súkromným záujmom, alebo že (ii) koná v rozpore so základnými cieľmi verejných záujmov. Medzi rozhodnutia IRS patrilo okrem iného zistenie, že Scientologická cirkev spĺňa definíciu Cirkvi rovnako tak ako definíciu charitatívne náboženské organizácie.

V Spojených štátoch je scientológia oficiálne uznaná ako náboženstvo celou vládou Spojených štátov. Duchovní Scientologickej cirkvi sú oprávnení na získanie štatútu duchovného imigranta od Ministerstva zahraničných vecí USA a od Imigračnej a naturalizačnej služby (pozn .: obdoba českej cudzineckej polície), a to na základe zistení týchto vládnych úradov, že scientológia je bona fide náboženstvo. Ako uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí USA v roku 1996 vo svojich záznamoch, ktoré boli verejne publikované v zhode so Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, postoj vlády Spojených štátov je, že Scientologická cirkev je cirkvou v rovnakej miere “ako katolícka cirkev či akákoľvek iná bežne uznávaná cirkev “.

Každoročná správa o stave ľudských práv Ministerstva zahraničných vecí USA vyjadruje znepokojenie nad akoukoľvek diskrimináciou scientologického náboženstva kdekoľvek vo svete. Ministerstvo zahraničných vecí USA vyjadrovalo znepokojenie nad náboženskou diskrimináciou voči scientologickému náboženstva a scientológom v istých európskych krajinách vo svojich správach o stave ľudských práv počas posledných 12 rokov.

* “Bona fide” znamená v dobrej viere. Termín používaný predovšetkým v otázkach postavenia náboženských spoločností a štátu. Ak je teda Scientologická cirkev prijímaná ako náboženstvo “bona fide”, predpokladá sa, že vznikla skutočne ako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmyslami, poctivo.

Kópia uznania:

scientologia usa